Barselsberegner


Velkommen til IDAs barselsberegner. Her kan du få et overblik over de forskellige perioder i din barsel.

Beregneren tager forbehold for en række krav i barselslovgivningen, og resultaterne af beregneren er alene tænkt som et overblik over de centrale rettigheder i barselslovgivningen. Ved kontakt til IDAs rådgivningsafdeling kan du få råd om dine yderligere rettigheder - eksempelvis mulighederne for at flytte på orlovsperioder, forlængelse af samme og muligheder for delvis genoptagelse af arbejdet samt fordeling af orloven mellem forældrene. Ifølge barselsloven skal du opfylde et beskæftigelseskrav for at være berettiget til barselsdagpenge. Beregneren forudsætter, at du opfylder kravet.

Barselslovens §27

§ 27. En lønmodtager har ret til barseldagpenge fra kommunen, når den pågældende

 1. har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,
 2. ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
 3. inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller
 4. er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Stk. 2. I opgørelsen af 13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder, hvor lønmodtageren har

 1. arbejdet som lønmodtager,
 2. arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager og med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet efter § 28,
 3. modtaget dagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge efter denne lov,
 4. modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor,
 5. afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse,
 6. modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond eller
 7. været omfattet af en arbejdskonflikt.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 1 år, hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der efter lov om social service er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov er ydet vederlag ved pasning af døende eller efter denne lovs § 26 er ydet dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.Du har valgt {{selectedDate | dkDate:'long'}} som {{selectedDateDescription}}, at moderen kan få barsel med udgangspunkt i {{motherLawChoice.beskrivelse}} og at faderen kan få barsel med udgangspunkt i {{fatherLawChoice.beskrivelse}}.

Da den valgte dato ligger i fremtiden tager beregneren udgangspunkt i at den angiver den forventede termin. Nedenstående beregning er baseret på den foreløbige termin. De korrekte datoer for barselsorlov og fædreorlov er bestemt af det faktiske fødselstidspunkt. Du kan gentage beregningen, når barnet er født.

Da den valgte dato ikke ligger i fremtiden tager beregnere udgangspunkt i at den angiver det faktiske fødselstidspunkt.


Vigtige datoer

 • Moderen skal senest {{result.importantDates.morMeddeleGraviditetFrist | dkDate:'long'}} underrette arbejdsgiveren om graviditeten og hvorvidt moderen ønsker at benytte retten til fravær før fødsel.
 • Faderen skal senest {{result.importantDates.farMeddeleGraviditetFrist | dkDate:'long'}} underrette arbejdsgiveren, hvis faderen ønsker at udnytte sin ret til 14 dages barsel i forlængelse med fødselen.
 • Den forventede termin er: {{result.importantDates.forventedeTermin | dkDate:'long'}}.
 • Barnet er født: {{result.importantDates.foedselsTidspunkt | dkDate:'long'}}.
 • Moderen og faderen skal senest {{result.importantDates.morOgFarSammeMeddeleOrlovoenskeFrist | dkDate:'long'}} meddele ønsker til afvikling af den resterende barsel.
 • Moderen skal senest {{result.importantDates.morMeddeleOrlovoenskeFrist | dkDate:'long'}} meddele ønsker til afvikling af den resterende barsel.
 • Faderen skal senest {{result.importantDates.farMeddeleOrlovoenskeFrist | dkDate:'long'}} meddele ønsker til afvikling af den resterende barsel.

Overblik over orlovsperioder (G = Graviditetsorlov B = Barsel F = Forældreorlov)

moderens tidslinje


faderens tidslinje


Moderens orlov
periode fra til Varighed
 
Faderens orlov
periode fra til Varighed

Ekstra bemærkninger

Graviditetsorlov
 • Moderen kan få løn i {{result.timelines.remarks.morKunLoenGraviditetsorlovPeriod | dkTimespan}} i graviditetsorloven.
 • Moderen kan få barselsdagpenge i {{result.timelines.remarks.morKunDpGraviditetsorlovPeriod | dkTimespan}} i graviditetsorloven.
 • Moderen kan få barselsdagpenge i {{result.timelines.remarks.morDpGraviditetsorlovPeriod | dkTimespan}}, og løn i {{result.timelines.remarks.morLoenGraviditetsorlovPeriod | dkTimespan}} uger i graviditetsorloven.
Barsel
 • Moderen får løn i hele perioden.
 • Moderen får løn i {{result.timelines.remarks.morHarLoenIEnDelPeriod | dkTimespan}} og har herefter ret til barselsdagpenge i den resterende periode på {{result.timelines.remarks.morHarDpIEnDelPeriod | dkTimespan}}.
 • Moderen får barselsdagpenge i hele perioden.
 • Faderen har ret til {{result.timelines.remarks.farHarLoenIHeleBarselPeriod | dkTimespan}} i forbindelse med fødslen med løn i hele perioden.
 • Faderen har ret til {{result.timelines.remarks.farLoenOgDpBarselTotalPeriod | dkTimespan}} i forbindelse med fødslen med løn i {{result.timelines.remarks.farHarLoenIEnDelBarselPeriod}} og har herefter ret til barselsdagpenge i den resterende periode på {{result.timelines.remarks.farHarDpIEnDelBarselPeriod | dkTimespan}}.
 • Faderen har ret til {{result.timelines.remarks.farHarDpIHeleBarselPeriod | dkTimespan}} i forbindelse med fødslen med barselspenge i hele perioden.
 • Faderen kan aftale med arbejdsgiver at lægge de {{result.timelines.remarks.farLoenOgDpBarselTotalPeriod | dkTimespan}} på et andet tidspunkt indenfor de første 14 uger.
Forældreorlov
 • Ifølge barselsloven har begge forældre ret til frihed fra arbejdet i 32 uger som forældreorlov.
 • Faderen har ret til at vælge at starte forældreorloven indenfor 14 uger efter fødslen.
 • Det er muligt at udskyde eller forlænge forældreorloven.
 • Moderen har ret til {{result.timelines.remarks.morSammeOverenkomstForaeldreorlovLoenPeriod | dkTimespan}} løn i forældreorloven.
 • Faderen har ret til {{result.timelines.remarks.farSammeOverenkomstForaeldreorlovLoenPeriod | dkTimespan}} løn i forældreorloven.
 • Forældrerne har, fordi de er på samme overenskomst, yderligere {{result.timelines.remarks.morOgFarSammeOverenkomstKanDeleForaeldreorlovPeriod | dkTimespan}} forældreorlov med løn til deling. I beregningen er denne delt ligeligt mellem moren og faren.
 • Moderen har ret til {{result.timelines.remarks.morForaeldreorlovLoenPeriod | dkTimespan}} løn i forældreorloven.
 • Faderen har ret til {{result.timelines.remarks.farForaeldreorlovLoenPeriod | dkTimespan}} løn i forældreorloven.
 • Derudover har forældrene ret til {{result.timelines.remarks.foraeldreorlovEkstraDpTilDeling | dkTimespan}} barselsdagpenge til deling. I beregningen er de fælles uger med barselsdagpenge sat på moderens barsel.
 • Forældrerne har ret til {{result.timelines.remarks.foraeldreorlovDpTilDeling | dkTimespan}} barselsdagpenge til deling. I beregningen er de fælles uger med barselsdagpenge sat på moderens barsel.